Tematyka prac licencjackich i magisterskich
dr hab. Andrzej Brzeg, prof. UAM
● Roślinność synantropijna wybranego terenu ● Ocena stanu zbadania dowolnej grupy zbiorowisk roślinnych na wybranym terenie ● Materiały do flory roślin naczyniowych wybranego terenu - obiektu chronionego dr hab. Marek Kasprowicz ● Rezerwat "Pod Dziadem" w WPN - ocena efektów ochrony ścisłej ● Dynamika fitocenoz grądu w rezerwacie "Dębina" pod Wągrowcem prof. dr hab. Jan Holeksa ● Struktura lasu jako efekt długotrwałych procesów dynamicznych ● Zjawiska ekologiczne kształtujące subalpejskie populacje jarzębiny Sorbus aucuparia ● Aktywność ssaków drapieżnych jako czynnik zwiększający bogactwo gatunkowe
fitocenoz leśnych
● Rośliny anemochoryczne i zoochoryczne w procesie sukcesji wtórnej na gruntach
porolnych dr hab. Maria Wojterska, prof. UAM
● Flora wybranych układów osadniczych ● Charakterystyka właściwości biologicznych roślin inwazyjnych ● Udział gatunków obcych we florze rezerwatu "Świetlista Dąbrowa" w leśnictwie Daniele ● Stan zbadania i rozmieszczenie zagrożonych zbiorowisk roślinnych i siedlisk
chronionych
● Roślinność wybranych kompleksów leśnych na tle ich historii ● Oddziaływanie szlaków komunikacyjnych na środowisko i metody minimalizacji ● Roślinność wysp leśnych ● Flora jako podstawa waloryzacji dla celów ochrony przyrody
pracownicy
tematyka badawcza
dydaktyka
publikacje