wybrane publikacje
Termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Andrzej Brzeg, Stanisław Wika
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Katowice 2014
(wydanie drugie poprawione)

Podstawowymi celami przedstawionej monografii są:
- rozpoznanie syntaksonów rangi podstawowej, z uwzględnieniem ich wewnętrznej zmienności i bogactwa florystycznego,
- zaprezentowanie dokumentacji faktograficznej, niezbędnej do monitoringu tych zbiorowisk,
- analiza rozmieszczenia i stanu zbadania poszczególnych zespołów w skali regionalnej,
- określenie zagrożeń i sposobów ochrony dla tworzącej sie obecnie w wielu miejscach in statu nascendi roślinności z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei

Termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Andrzej Brzeg, Stanisław Wika
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Katowice 2011

Podstawowymi celami przedstawionej monografii są:
- rozpoznanie syntaksonów rangi podstawowej, z uwzględnieniem ich wewnętrznej zmienności i bogactwa florystycznego,
- zaprezentowanie dokumentacji faktograficznej, niezbędnej do monitoringu tych zbiorowisk,
- analiza rozmieszczenia i stanu zbadania poszczególnych zespołów w skali regionalnej,
- określenie zagrożeń i sposobów ochrony dla tworzącej sie obecnie w wielu miejscach in statu nascendi roślinności z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei

Acidophilous oak forests of the Wielkopolska region (West Poland) against the background of Central Europe
Marek Kasprowicz
Biodiversity: Research and Conservation vol. 20/2010

Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski ver. 1.1
Halina Ratyńska, Maria Wojterska, Andrzej Brzeg
Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych 2010


Encyklopedia jest próbą syntetycznego omówienia roślinności występującej na przeważającej części Polski, na niżu i w obszarze wyżyn. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych przyrodą ojczystego kraju. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych oraz budujących je gatunków roślin, a także nowoczesne ujęcie syntaksonomiczne i w znaczącym stopniu zrewidowana nomenklatura, będą przydatne zarówno dla pracowników naukowych zajmujących się szatą roślinną, jak i dla studentów szeroko pojętej botaniki oraz dla ekspertów oceniających stan środowiska przyrodniczego, wojewódzkich i regionalnych centrów edukacji ekologicznej, jednostek samorządu terytorialnego itd. Niespecjalistom zapoznanie się z roślinnością omawianą w przedstawionej pracy ułatwi słownik ważniejszych terminów orazń skrótów zastosowanych przy nazwach syntaksonów i taksonów zamieszczony na końcu.
Plant communities on dead trees in forests of northern slopes of Babia Góra (Beskidy Mts.)
Dorota Szukalska
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2007Mikologia. Przewodnik do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych
Anna Bujakiewicz, Maria Lisiewska, Joanna Nita

Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Nr 2
Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
Wydział Biologii UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2007

W przewodniku przedstawiono ogólną charakterystykę grzybów, ich systematykę oraz formy troficzno-siedliskowe. Omówiono najczęściej spotykane gatunki, wskazując na cechy owocników przydatne przy identyfikacji gatunku. Przewodnik omawia też udział grzybów wielkoowocnikowych w fitocenozach łęgu wiązowego, grądu, buczyny niżowej oraz borów sosnowych.
Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce
Andrzej Brzeg

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2005
Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations - Roślinność borów iglastych - zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia
Andrzej Brzeg, Maria Wojterska (red.)

Seria Biologia Nr 69
Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2004

Tom zawiera zbiór prac przyrodników i leśników. Porusza wybrane aspekty związane ze zróżnicowaniem fitosocjologicznym, ekologicznym i strukturalnym borów z klasy Vaccinio-Piceetea na obszarach Polski, Litwy i Finlandii. Prace zgrupowane są w czterech rozdziałach: 1) zróżnicowanie, syntaksonomia, synchorologia i ochrona borów; 2) przekształcenia i dynamika borów na poziomie fitocenotycznym i krajobrazowym; 3) uwarunkowania siedliskowe i gospodarka leśna; 4) rośliny naczyniowe, mchy, porosty i grzyby w borach.
Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych
Julian Chmiel, Marek Kasprowicz (red.)

Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Nr 1
Wydanie trzecie, poprawione
Wydział Biologii UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2004

Przewodnik przedstawia fizjografię Wielkopolski z uwzględnieniem geomorfologii, zróżnicowania siedlisk, warunków klimatycznych oraz zagadnień ochrony przyrody. Prezentuje najcenniejsze obiekty przyrodnicze tego obszaru oraz wskazuje możliwości wykorzystania ich walorów w przekazie dydaktycznym. Charakteryzuje morfologię, taksonomię oraz ekologię wybranych roślin i porostów. Opisuje strukturę, skład florystyczny i zróżnicowanie na poziomie fitocenotycznym wybranych typów ekosystemów.
Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
Maria Wojterska

Wydział Biologii UAM
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2003
Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Teofila Wojterskiego
Andrzej Brzeg, Maria Lisiewska (red.)

Sorus Poznań 2003
Przewodnik grzyboznawczy
Maria Lisiewska, Marian Szmid

Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2003

Wydanie piąte przewodnika, poprawione i zaktualizowane, może być przydatne nie tylko grzybiarzom-amatorom zainteresowanym wiedzą o grzybach w czasie obcowania z naturą, ale także służbom nadzoru sanitarnego oraz osobom zainteresowanym przetwórstwem grzybów
Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 24-28 września 2001
Maria Wojterska (red.)

Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2001

Przewodnik zawiera charakterystykę fizjograficzno-geobotaniczną regionu Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Stanowi ona tło dla szczegółowych opracowań dotyczących obszarów, które były obiektami studiów terenowych w trakcie zjazdowych wycieczek. Trasy wycieczek wiodły na tereny Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego, w Dolinę Warty, do Puszczy Zielonki i Wielkopolskiego Parku Narodowego, na Kujawy, do Puszczy Drawskiej i Borów Tucholskich. Książka jest zbiorem artykułów przedstawiających oryginalne, pierwszy raz publikowane wyniki badań prowadzonych tam przez autorów.
pracownicy
tematyka badawcza
dydaktyka
publikacje