Tematyka badawcza
Zadania realizowane w ramach działalności zakładu wpisują się w temat:

Ekologia zbiorowisk roślinnych oraz geobotaniczne
podstawy ochrony środowiska

Jest to 16 długoterminowych zagadnień badawczych:
● Poszukiwanie indykatorów degeneracji fitocenoz naturalnych i seminaturalnych
● Badania struktury drzewostanów i dynamiki fitocenoz leśnych ● Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej
● Sukcesja roślinności po zaniechaniu wypasu w obszarach górskich ● Zróżnicowanie roślinności wysokogórskiej ● Struktura krajobrazów roślinnych wybranych obszarów Polski ● Obserwacje nad udziałem i rolą grzybów - macromycetes w zbiorowiskach
roślinnych
● Zbiorowiska zależne w rezerwatach Wielkopolskiego Parku Narodowego ● Wybrane aspekty ekologii miasta ● Ocena stanu zachowania i stopnia zagrożenia zbiorowisk roślinnych ● Ocena wpływu autostrady na krajobraz roślinny ● Znaczenie introdukowanego gatunku drzewa dla kształtowania się różnorodności
biologicznej w zadrzewieniach na gruntach porolnych
● Dynamika i struktura lasu i populacji leśnych gatunków drzewiastych ● Ekologiczne znaczenie obumierania drzew i martwych pni w środowisku leśnym ● Sukcesja wtórna na gruntach porolnych ● Rola ssaków drapieżnych w kształtowaniu fitocenoz leśnych
pracownicy
tematyka badawcza
dydaktyka
publikacje